Všeobecné zmluvné podmienky


VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY účasti na ZÁJAZDOCH cestovnej kancelárie LIBER s. r. o.

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zájazdom sa pre účely tejto zmluvy rozumie komplex minimálne dvoch služieb (napr. ubytovanie + doprava alebo ubytovanie + stravovanie), ak sa poskytuje v čase trvania dlhšom ako 24 hodín alebo len ubytovanie, pokiaľ sa poskytuje na 3 a viac nocí v jednom ubytovacom zariadení. Cestovná kancelária musí tieto služby zabezpečiť vopred a následne ich ponúkať a predávať zákazníkom.

Za zájazd sa pre účely tejto zmluvy nepovažuje zabezpečenie a poskytnutie služieb na základe individuálnej objednávky zákazníka (napr. ak si objedná letenku a ubytovanie pri služobnej ceste alebo cestu na veľtrh a pod.), 1-denné výlety (pokiaľ nezahŕňajú ubytovanie cez noc alebo netrvajú dlhšie ako 24 hodín) a individuálne zabezpečenie len jednej služby (napr. dopravy, cestovných lístkov, leteniek, vstupeniek, sprievodcovských služieb a pod.).

1. ÚČASTNÍCI ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
LIBER s. r. o. (ďalej len CK) na strane jednej
a klient na strane druhej.

2. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Zmluvný vzťah medzi klientom a CK vzniká podpisom klienta a potvrdením CK Zmluvy o obstaraní zájazdu. Klient zároveň svojím podpisom na zmluve berie na vedomie i Všeobecné zmluvné podmienky a súhlasí s nimi v plnom rozsahu. Za skupinu klientov podpisuje jeden z nich. Za neplnoletú osobu podpisuje jej zákonný zástupca.

3. ÚHRADA CENY ZÁJAZDU

Pri uzatvorení zmluvy je klient povinný zaplatiť zálohu vo výške minimálne 50 % z celkovej ceny zájazdu, ak nie je uvedené inak. Doplatok je nutné zaplatiť bez vyzvania najneskôr 30 dní pred nástupom na zájazd. Ak klient objednáva zájazd v dobe kratšej ako 30 dní pred nástupom, je povinný uhradiť pri uzatvorení zmluvy plnú výšku ceny zájazdu. V prípade nedodržania termínov úhrad je CK oprávnená od zmluvy odstúpiť, pričom klient je povinný uhradiť náklady vzniknuté zo stornovania podľa podmienok pre stornovanie zájazdu (bod 7).

4. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

Klient má právo:
– a) na poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite a na podanie potrebných informácií k cene a programu zájazdu,
– b) nahlásiť prípadné nedostatky u sprievodcu CK a požadovať nápravu či náhradu ihneď na zájazde, pri neodstránení nedostatkov spísať o nich záznam a uplatniť si písomne reklamáciu najneskôr do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, do 7 dní doplniť alebo opraviť záznam na vyzvanie CK, do 30 dní od doručenia reklamácie mať túto vybavenú,
– c) byť včas oboznámený s prípadnými zmenami programu, rozsahu služieb a ceny; mať možnosť zásadné zmeny odsúhlasiť alebo neodsúhlasiť;
– d) na odstúpenie od zmluvy v zmysle podmienok pre stornovanie (bod 7),
– e) na podrobné informácie k zájazdu a na informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre neho dôležité a ktoré sú CK známe.

Klient je povinný:

– f) zaplatiť určenú zálohu v deň podpisu a doplatok do 30 dní pred odchodom na zájazd (ak to nie je zájazd last minute), lebo ak to neurobí, má CK právo odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu a účtovať si storno poplatky,
– g) skontrolovať si správnosť odovzdaných dokladov a údajov a v prípade nájdenia chyby žiadať opravu,
– h) pravdivo uviesť všetky potrebné údaje do zmluvy,
– i) zabezpečiť si všetky potrebné PLATNÉ cestovné doklady k vycestovaniu (platnosť pasu alebo OP musí spĺňať kritériá definované Ministerstvom zahraničných vecí SR),
– j) nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, ktorí zodpovedajú sami za splnenie potrebných náležitostí, akými sú pasové, devízové, colné a iné predpisy v krajine pobytu,
– k) oznámiť prípadné reklamácie hneď na zájazde a byť nápomocný sprievodcovi pri ich odstraňovaní,
– l) riadiť sa pokynmi sprievodcov a osôb zabezpečujúcich prepravné služby, dodržiavať program,
– m) akceptovať bez nároku na náhradu škody vylúčenie z programu či zo zájazdu, ak požitím alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok alebo iným svojím konaním ohrozuje alebo ruší priebeh a program zájazdu, ohrozuje život alebo zdravie iných osôb, spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí škodu na zdraví alebo majetku alebo iným závažným spôsobom porušuje právne predpisy,
– n) v prípade poistnej udalosti informovať sprievodcu, ktorý je klientovi nápomocný pri riešení akejkoľvek poistnej udalosti,
– o) v prípade spôsobenia škody túto uhradiť poškodenému v plnom rozsahu,
– p) oboznámiť s Všeobecnými zmluvnými podmienkami CK všetkých spolucestujúcich.

5. PRÁVA A POVINNOSTI CK

CK má právo:
– a) zrušiť alebo preložiť realizáciu zájazdu v prípade, že klient nesplnil príslušné ustanovenie týchto zmluvných podmienok,
– b) zrušiť alebo preložiť termín zájazdu za podmienok uvedených nižšie (bod 6),
– c) zmeniť trasu, prípadne miesto nástupu, ak je to z prevádzkových dôvodov nevyhnutné, za podmienok uvedených nižšie (bod 6),
– d) zmeniť čas i miesto odletu, ak je to z prevádzkových dôvodov nevyhnutné,
– e) jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde a) k zvýšeniu dopravných nákladov, vrátane cien pohonných látok, b) k zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu, alebo c) v prípade zmeny kurzu eura použitého na stanovenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu. CK je oprávnená zvýšiť cenu za zájazd o sumu zodpovedajúcu skutočným nákladom spojených s potrebou zvýšenia ceny zájazdu.

CK je povinná:
– f) poskytnúť zákazníkovi všetky dostupné informácie o dohodnutých službách a zaslať mailom potrebné doklady, podrobnejšie informácie k zájazdu s uvedením telefónneho čísla sprievodcu CK,
– g) v priebehu zájazdu riadne a kvalitne poskytnúť dohodnuté služby,
– h) riešiť prípadné reklamácie a sťažnosti zákazníkov na mieste a ak to nie je možné, potom do 30 dní po doručení reklamácie,
– i) pri zrušení zájazdu z dôvodu na strane CK vrátiť klientovi zaplatené finančné prostriedky, resp. prednostne ponúknuť voľné miesta na inom zájazde,
– j) písomne oznámiť zvýšenie ceny klientovi najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

6. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

– a) Klient má právo sa v prípade podstatných zmien zo strany CK rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia storno poplatkov. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote stanovenej CK. Pre účely zmluvy a v súlade so zákonom sa zmenou podstatnej podmienky zmluvy rozumie zmena skutočností týkajúca sa tých údajov, ktoré zmluva o obstaraní zájazdu musí obsahovať (§ 471b ods. 1 OZ). Ak klient v určenej lehote svoje rozhodnutie CK písomne neoznámi, má sa za to, že s navrhovanou zmenou zmluvy súhlasí.
– b) CK má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK a klientom, ak v lehote do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v prípadoch, ak uskutočnenie zájazdu je pre CK ekonomicky neúnosné, ak nie je dohodnuté inak. Ak CK zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom zájazdu.
– c) CK si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ako sú prírodné katastrofy, vojnové konflikty a politické nepokoje. Záväzok CK zrealizovať dohodnutý zájazd zaniká nemožnosťou plnenia.
– d) Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak klient nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy, má klient právo žiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia, ako už uskutočnené platby, je CK povinná tento rozdiel klientovi vrátiť.
– e) Ak po začiatku zájazdu CK nebude môcť poskytnúť klientom objednané služby, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom za nižšie náklady, je CK povinná vrátiť rozdiel ceny.
– f) Za porušenie povinnosti a za závažnú zmenu sa nepovažuje operatívna zmena miesta odletu a trasy, ak je to z naliehavých dôvodov nevyhnutné. CK je povinná v takomto prípade zabezpečiť bezplatný transfer na pôvodne objednané miesto odletu/príletu. Za podstatnú zmenu sa takisto nepovažuje, ak je ubytovanie poskytnuté v rovnakej kategórii, alebo vo vyššej kvalite. V takýchto prípadoch sú všetky nároky klientov bezpredmetné.

7. STORNOVACIE PODMIENKY A STORNOPOPLATKY

– a) Klient má právo kedykoľvek pred začiatkom zájazdu odstúpiť od zmluvy.
– b) V prípade zrušenia zmluvného vzťahu klientom (zaslaním písomného oznámenia) je objednávka stornovaná ku dňu, kedy bola CK doručená.
– c) Pri zrušení objednávky alebo v prípade, že objednávka nebola zrušená vôbec a klient na zájazd nenastúpil, je klient povinný zaplatiť CK nasledovné storno poplatky za každú prihlásenú osobu:

Storno poplatky pri inej ako leteckej doprave – bez nocľahu (platné pre inkasá od 4.9.2014):

- pri stornovaní viac ako 10 dní pred začiatkom výletu sú 20 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 10 dní pred začiatkom výletu sú 50 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 5 dní pred začiatkom výletu sú 80 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 48 hodín pred časom zrazu sú 100 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*

Storno poplatky pri inej ako leteckej doprave – s nocľahom (platné pre inkasá od 4.9.2014):

- pri stornovaní viac ako 30 dní pred začiatkom zájazdu sú 20 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu sú 50 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 10 dní pred začiatkom zájazdu sú 80 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 5 dní pred časom zrazu sú 100 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*

Storno poplatky pri leteckej doprave (pre inkasá od 4.9.2014):

- pri stornovaní viac ako 30 dní pred začiatkom zájazdu sú 60 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu sú 80 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 10 dní pred časom zrazu sú 100 % z jeho ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*

* Vo výške 100 % klientovi prepadne zaplatené poistenie, poplatok za vybavené vízum či vstup do krajiny (ak už bolo vopred zakúpené). Objednané vstupné, poplatok za vybavené vízum či vstup do krajiny vraciame klientom vo výške 100 %, pokiaľ toto nebolo CK-ou vopred zakúpené. Výnimky vrátenia vstupného sú možné len v prípade, že CK stornované produkty opakovane predá – vtedy môže poskytnúť obom klientom zľavu.

– d) V prípade stornovania zájazdu a zmeny obsadenosti izby (napr. z 1/2-lôžkovej izby na 1/1-lôžkovú izbu alebo stornovaním 1 osoby sa mení zloženie izby z 1/2 + 1 dieťa na prístelke na izbu 1/2, kedy dieťa platí namiesto ceny za prístelku cenu za dieťa na pevnom lôžku), klient musí doplatiť rozdiel v cene zájazdu a počítať so zmenou kalkulácie zájazdu.

Za každú zmenu (zmena termínu, meno účastníka, zmena služieb a pod.), ktorú požaduje klient vykonať, účtuje CK klientovi manipulačný poplatok:
- zmena na zozname účastníkov výletu je 3,00 €
- zmena na zozname účastníkov zájazdu je 6,00 €
- zmena na zozname leteckej dopravy je 9,00 € + poplatok podľa cenníku leteckej spoločnosti (ak zmenu umožňuje)

8. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

– a) U osôb mladších ako 15 rokov je nutná účasť, sprevádzanie, resp. dohľad dospelého účastníka zájazdu; u osôb od 15 do 18 rokov, ak necestujú s doprovodom dospelej osoby, sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu.
– b) Pre posúdenie poskytnutia zľavy z dôvodu veku dieťaťa je rozhodujúci vek dieťaťa v deň nástupu na zájazd.
– c) Všetky údaje uvedené na webe či v letáku majú informatívny charakter. V prípade zmien je CK povinná oboznámiť klienta so zmenami.

9. REKLAMÁCIA SLUŽIEB

a) V prípade, že klientovi neboli poskytnuté služby tak, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká mu právo na odstránenie chybne poskytovanej služby. Klient je povinný bezodkladne si uplatniť toto právo priamo na mieste u sprievodcu CK. Ak nedôjde k náprave služieb počas pobytu, spíše sprievodca CK s klientom písomný záznam. Klient berie na vedomie a súhlasí, že podpísaný písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle príslušnej právnej úpravy. Ak CK nezabezpečí nápravu namietaných služieb, klient má nárok zaslať reklamáciu na adresu CK najneskôr 3 mesiace po návrate zo zájazdu. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe klient predloží písomný záznam urobený na zájazde. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je povinná CK odpovedať písomne do 30 dní od jej obdržania.
b) V prípade, že dôjde k preobsadeniu ubytovacieho zariadenia, poskytne CK klientovi adekvátne ubytovanie rovnakej alebo vyššej kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté i na časť pobytu. V takýchto prípadoch klient nemá nárok na ďalšie odškodnenie.
c) CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností a udalostí „vis major“ (prírodné katastrofy, živelné pohromy a pod.), ktoré CK nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť.
d) CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si klient objedná u tretích osôb (napr. fakultatívne výlety objednané na mieste pobytu). Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (poškodenie a strata resp. neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.), sa riadia príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.
e) Pri posudzovaní počtu dní dovolenky klient berie na vedomie, že prvý a posledný deň je vyhradený na striedanie a prepravu klientov a ubytovanie je kalkulované podľa počtu nocľahov. Aj v prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnuté ubytovanie. Preto reklamácie týkajúce sa „skrátenia“ dĺžky pobytu z uvedených dôvodov sa považujú za neopodstatnené.

10. CESTOVNÉ POISTENIE

Komplexné cestovné poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu a je uvádzané ako nepovinný príplatok. Rozsah a podmienky poistného plnenia sú podrobne uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti a na web stránke CK. Poistný vzťah vzniká priamo medzi klientom a poisťovacou spoločnosťou.

11. POISTENIE INSOLVENTNOSTI

CK si splnila svoju povinnosť a je v zmysle zákona č.281/2001 Z.z. poistená proti insolventnosti v poisťovni Kooperatíva a.s. Poistenie insolventnosti je zahrnuté v cene zájazdu.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky platia pre účasť na všetkých zájazdoch organizovaných CK. Klient potvrdzuje svojim podpisom, že sú mu tieto Všeobecné zmluvné podmienky známe, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma. V prípade nevyhnutnosti uplatnenia výkladového pravidla, príp. rozporu medzi dokumentmi predstavujúcimi režim zmluvného vzťahu, je primárna Zmluva o obstaraní zájazdu, potom zákon, následne Všeobecné zmluvné podmienky, ďalej pokyny zaslané pred začatím zájazdu a naposledy web či leták. Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia od 4.9.2014.

Tieto zmluvné podmienky platia do odvolania.
v Bratislave dňa 4.9.2014