Všeobecné zmluvné podmienky


DEFINÍCIA POJMOV

1. Cestovná kancelária (ďalej len „CK“): LIBER s. r. o., sídlo: Hanácka 13, 821 04 Bratislava, Register:  IČO: 44256035.

2. Cestujúci: fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde. Všetky osoby na strane cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne.

3. Zákon: zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Trvanlivý nosič: prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo CK uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.

5. Predajné miesto: prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchodník obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

I. ZMLUVA O ZÁJAZDE

1. Zmluva o zájazde vzniká medzi CK a cestujúcim na základe riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o zájazde potvrdenej CK alebo inou CK splnomocnenou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby CK. Za riadne vyplnenú a podpísanú zmluvu o zájazde cestujúcim v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná zmluva o zájazde jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom. Súčasťou zmluvy o zájazde sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré cestujúci od CK obdrží alebo na základe ktorých cestujúci uzatvorí zmluvu, a to najmä formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, ponukový katalóg s cenníkom, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné informácie a písomné pokyny – podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách, informácie obsiahnuté na webovom sídle www.liber.sk.

CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami. Písomné doklady a informácie, ktoré poskytne cestujúcemu iná CK, splnomocnená osoba alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby CK, nie sú súčasťou zmluvy, ak sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v letáku alebo v iných písomných dokladoch vydaných CK.

2. Iná CK, splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby CK nie je splnomocnená dohodnúť s  cestujúcim ustanovenia v zmluve o obstaraní zájazdu alebo poskytovať cestujúcemu informácie, ktoré sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde na webe alebo v písomných prospektoch a dokumentoch.

3. Osoba, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci, podpisom zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnená v mene cestujúceho uzatvoriť zmluvu a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Takáto osoba prehlasuje, že disponuje súhlasom na spracúvanie osobných údajov tejto osoby a že ju informoval o podmienkach spracúvania podľa tejto zmluvy.

Všetka korešpondencia potrebná pre naplnenia zmluvy o zájazde bude vedená s osobou, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci.

II. CENA, ZMENA CENY, PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si cestujúci objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) sa rozumie celková cena zájazdu uvedená v zmluve o zájazde. Zo zliav poskytovaných CK, má cestujúci nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, cestujúci si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s CK inak.

Zmluvné strany berú na vedomie, že do ceny zájazdu môžu byť ešte dodatočne zahrnuté náklady a poplatky, ktoré nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde a na čo bol cestujúci vopred upozornený v súlade so zákonom.

2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.

3. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká cestujúcemu až zaplatením ceny zájazdu v plnom rozsahu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.

4. CK má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy o zájazde zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50 % ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb (okrem cestovného poistenia), ktoré musí cestujúci zaplatiť v plnej výške už pri podpísaní zmluvy o zájazde ). Zvyšnú časť ceny zájazdu alebo za všetky objednané služby je cestujúci povinný zaplatiť najneskôr v lehote do 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb.

5. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb je cestujúci povinný zaplatiť 100 % ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.

6. Za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet. , resp. prevzaté K v hotovosti.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:

a) ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie, keď v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia ceny prepravy pri porovnaní ceny prepravy pri uzavretí zmluvy o zájazde s cenou prepravy ku dňu začatia zájazdu, 1

b) výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, keď v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia týchto daní a poplatkov pri porovnaní výšky týchto daní a poplatok pri uzavretí zmluvy o zájazde s výškou týchto daní a poplatkov ku dňu začatia zájazdu, alebo

c) výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu, keď v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu posilnenia kurzu takejto meny voči EUR pri porovnaní hodnoty tohto kurzu pri uzavretí zmluvy o zájazde s hodnotou tohto kurzu ku dňu začatia zájazdu.

8 Zmluvné strany sa dohodli, že cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v odseku 7 tohto článku, ku ktorému došlo od uzatvorenia zmluvy o zájazde do začatia zájazdu.

9. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na trvanlivom nosiči v zmysle zákona spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu musí byť cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Cestujúci je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny zájazdu , v opačnom prípade je CK oprávnená postupovať podľa ods. 3 tohto článku.

10. Ak zvýšenie ceny zájazdu podľa tohto článku prekročí 8 % ceny zájazdu, zmluvné strany budú postupovať podľa čl. V ods. 1 písm. b/.

11. CK nie je povinná vrátiť zaplatenú cenu zájazdu, ak sa cestujúci nezúčastnil zájazdu z dôvodov za ktoré nezodpovedá CK.

III. PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÚCEHO

1. K základným právam cestujúceho patrí:

a) Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.

b) Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb ktoré sú CK  známe, ako i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa CK neskôr dozvedel a, ak bola zaplatená cena zájazdu. Informačná povinnosť v zmysle zákona týmto nie je žiadnym spôsobom dotknutá.

c) Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa čl. VI. týchto podmienok.

d) Pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena cestujúceho je voči CK účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde podľa prvej vety doručené CK v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím zájazdu; dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich CK informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa predchádzajúcej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli CK v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. CK je povinná novému cestujúcemu preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných náklad ov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. Súhlas nového cestujúceho podľa tohto odseku musí obsahovať súhlas s uzatvorenou zmluvou o zájazde a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Pri dojednaní spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti pôvodného a nového cestujúceho za zaplatenie ceny zájazdu, je CK oprávnená postupovať podľa ods. 3 čl. II v prípade, že cena zájazdu nebude uhradená.

e) Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto podmienok a uplatnenie nárokov podľa čl. VIII týchto podmienok.

f) Právo na kontakt na zástupcu CK, na ktorého sa cestujúci môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie. V prípade poskytnutia osobných údajov inej fyzickej osoby cestujúci prehlasuje, že disponuje jej súhlasom, ktorý kedykoľvek na žiadosť CK vie doložiť a zároveň ju informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov CK.

2. K základným povinnostiam cestujúceho patrí najmä:

a) Poskytnúť CK súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy o zájazde a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých  príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je cestujúci povinný uhradiť CK všetky náklady a škodu, ktorá posky tnutím nesprávnych a neúplných údajov CK vznikla.

b) Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade CK nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené.

c) Zaplatiť cenu zájazdu v plnom rozsahu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť;

d) V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko CK.

e) Prevziať od CK všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených.

f ) V prípade, že zistí nesprávnosť údajov podľa čl. III. bod 2 písm. e), je povinný o tom bezodkladne informovať CK.

g) Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CK alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, ako aj pokynmi priamych poskytovateľov služieb, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť  zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.).

h) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK  ako aj pokynmi priamych poskytovateľov služieb, a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu; v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je CK oprávnená odoprieť cestujúcemu ich poskytnutie, čím cestujúci stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.

i) Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.

j) Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.

k) Rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy ako aj podrobiť sa pokynom personálu na palube lietadla, rešpektovať zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolucestujúcim apod. Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť CK za neúčasť cestujúceho na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

IV. POVINNOSTI CK

1. K základným povinnostiam CK patrí najmä:

a) poskytnúť cestujúcemu meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo na zástupcu (čl. III. bod 1 písm. f).

b) Povinnosť po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku.

2. CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si cestujúci sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

V. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):

a) Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky zmluvy o zájazde, ak sa jedná o zmenu, ktorá je zanedbateľná a CK bude informovať cestujúceho o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči. Za zanedbateľnú zmenu podmienok zmluvy o zájazde sa považuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v  podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto.

b) Ak je CK nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) zákona, alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) zákona alebo navrhuje zvýšiť cenu zájazdu o viac ako osem percent, navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde. V takom prípade CK bezodkladne informuje cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o i) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu, ii) práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného,

iii) skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena

ii) neprijme navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne, a

iiii) cene náhradného zájazdu, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý.

Ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde a neprijme ponuku náhradného zájazdu, CK je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde.

2. Počas čerpania služieb:

a) CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK povinná: • zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky cestujúceho vylúčené, alebo • vrátiť  cestujúcemu zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo • po skytnúť cestujúcemu zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo • poskytnúť cestujúcemu bezodkladne pomoc, alebo • zabezpečiť iné práva podľa zákona.

b) CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK).

c) Cestujúci berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O ZÁJAZDE CESTUJÚCIM A ODSTUPNÉ

Cestujúci má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu od zmluvy o zájazde odstúpiť a pre tento prípad si zmluvné strany dohodli odstupné, ktorého výška zohľadňuje čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané  zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Výška odstupného (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku): 3 a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 25 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 46 dní a viac pred termínom začatia zájazdu, b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 45 -29 dní pred termínom začatia zájazdu, c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 75 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 28 – 15 dní pred termínom začatia zájazdu, d) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 90 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 14 – 6 dní pred termínom začatia zájazdu, e) vo výške 100 % ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 5 a menej dní pred termínom začatia zájazdu.

2. V prípade, ak jeden z viacerých cestujúcich pri jednej zmluve o zájazde ruší svoju účasť na zájazde (napr. zrušení účasti jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je tento cestujúci povinný uhradiť v rámci odstupného aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte odstupného sa započítava aj deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od zmluvy.

3. V prípade, že cestujúci nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie ceny zájazdu za nečerpané služby.

4. V prípade žiadosti cestujúceho o zmenu termínu alebo ubytovania podľa pôvodnej zmluvy na nové podmienky, ak takúto zmenu je CK schopná zabezpečiť, postupuje sa ako pri odstúpení od zmluvy , pričom platia podmienky odstupného podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

5. CK môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak a) počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej v zmluve o zájazde, najneskôr však

*20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,

*7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,

*48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo

b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia CK plniť zmluvu o zájazde a CK oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu. 6. Pri zmluve uzatvorenej mimo predajného miesta je cestujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde. Oprávnenie cestujúceho podľa prvej vety sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde a vylúčenia práva cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa prvej vety. U zájazdov, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde je vylúčené právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa tohto odseku.

VII. REKLAMAČNÉ KONANIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA POSKYTOVANIE ZÁJAZDU

1. CK zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej len „porušenie zmluvy o zájazde“).

2. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je  povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK alebo jej poverenému zástupcovi.

3. CK je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu.

4. Určenie lehoty podľa odseku 3 tohto článku nie je potrebné, ak cestovná kancelária oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho.

5. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo

b) nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

6. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa odseku 5 tohto článku , ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku, a CK poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku.

7. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 tohto článku , cestujúci má právo a) vykonať nápravu sám a požadovať od CK náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených, b) ods túpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné  porušenie zmluvy o zájazde.

8. CK je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak 4 a) nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 5 písm. a), všetko tohto článku, b) zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 písm. b) tohto článku, c) cestujúci v súlade s odsekom 6 prvou vetou náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať, d) cestujúci podľa odseku 7 písm. a) tohto článku vykoná nápravu sám.

9. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa odseku 8 tohto článku.

10. Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5 písm. b), odseku 6 alebo odseku 7, všetko tohto článku. Ak CK nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde spôsobil cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať náhradu škody.

11. Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, CK v prípadoch podľa odseku 6 a odseku 7 písm. b) , všetko tohto článku, za bezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.

12. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, CK uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.

13. Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku sa ne vzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú  lekársku starostlivosť, ak bola CK o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.

14. CK sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku , ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ  prepravy.

15. Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať priamo cestovnej agentúre, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. Cestovná agentúra je povinná postúpiť doručený podnet CK bezodkladne. Deň doručenia podnetu cestovnej agentúre sa považuje za deň doručenia CK.

15. CK je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12 zákona, najmä poskytnutím a) vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, b) pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému. Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, CK je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré vznikli CK poskytnutím pomoci cestujúcemu.

16. Pri riešení nárokov podľa tohto článku, ale aj čl. VIII, je cestujúci povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek nárokom, alebo škodám alebo aby  sa ich rozsah znížil.

17. Informácia o reklamačných postupoch: a) cestujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle a v ktorejkoľvek pobočke (prevádzke) CK. Reklamáciu je možné uplatniť aj u provízneho predajcu CK u ktorého došlo k zakúpeniu  reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby. b) Reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplatnení reklamácie, prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo poštou. Klient má nárok byť poučený o jeho právach v zmysle všeobecne záväznej právnej úpravy, vrátane o podmienkach a spôsobe reklamácie. c) Osobami poverenými prijímať reklamácie sú pracovníci CK a provízneho predajcu CK u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby. d) CK zabezpečuje v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej osoby oprávnenej prijímať a vybavovať podnety po celý čas zájazdu. e) O vybavení reklamácie bude cestujúcemu vydaný písomný doklad. f) Vybavovanie reklamácií prebieha v súlade s príslušnou právnou úpravou a uzavretou zmluvou o zájazde. g) CK vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

VIII. NÁHRADA ŠKODY

1. Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa čl. VII ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá CK ; náhradu škody poskytne CK cestujúcemu bezodkladne. 2. CK sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy o zájazde bolo spôsobené

a)  cestujúcim,

b) treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo

c) neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

3. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody podľa tohto článku nesmie presiahnuť trojnásobok celkovej ceny zájazdu. Dohoda podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na 5 zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti.

5. Právo na náhradu škody podľa tohto článku, a lebo na primeranú zľavu podľa čl. VII, nemá vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada škody alebo primeraná zľava podľa tohto zákona sa od náhrady škody alebo  zníženia ceny na základe osobitných predpisov odpočíta. Plnenie CK bude znížené o plnenie podľa osobitných predpisov.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiavanie povinnosti CK podľa všeobecne záväznej právnej úpravy. Spory, ktoré môžu vzniknúť zo zmluvy o zájazde medzi zmluvnými stranami je možné riešiť alternatívne, prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov (Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR). Cestujúci môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event= main.home2.s  how&lng=SK

2. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK, s výnimkou prípadov, ak CK vopred dohodne písomne s cestujúcim iný rozsah vzájomných práv a povinností.

3. Podpisom zmluvy o zájazde cestujúci potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto Všeobecných zmluvných podmienok a dojednania v nich obsiahnuté akceptuje.

4. CK prehlasuje, že si splnil a svoje povinnosti ohľadne zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku.

5. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku CK o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s cestujúcim . CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré CK vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých  vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.

6. Cestujúci v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov poskytuje CK osobné údaje na účel uzavretia tejto zmluvy s CK, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok tejto zmluvy, spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami. CK poskytne údaje cestujúceho uvedeným príjemcom: cestovným agentúram, ubytovacím zariadeniam, spolupracujúcim tretím stranám (iným poskytovateľom služieb), Slovenskej obchodnej inšpekcii, súdu, orgánom činným v trestnom konaní, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva CK zo zákona.  CK postupuje pri  zaobchádzaní s osobnými údajmi cestujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia a platného zákona o ochrane osobných údajov. Cestujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať CK o ich zmene. V prípade, ak cestujúci neposkytne CK osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude CK spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.  Osobné údaje budú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a to podľa toho kde si cestujúci zakúpil zájazd. Prenos osobných údajov do tretej krajiny bude realizovaný podľa nariadenia o ochrane osobných údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov. V prípade ak CK bude pre cestujúceho vybavovať vízovú povinnosť, cestujúci je povinný poskytnúť na tieto účely kópiu cestovného dokladu. Cestujúci , ktorého osobné údaje sú spracúvané, má právo od CK požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Cestujúci má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov.

7. Ak sa cestujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, alebo zákonom, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže cestujúci adresovať zodpovednej osobe CK.

8. Tieto všeobecné zmluvné podmienky CK nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2019. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi cestujúcim a CK pred 01.01.2019 a právne vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia právnou a zmluvnou úpravou platnou a účinnou pred 01.01.2019.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY účasti na ZÁJAZDOCH cestovnej kancelárie LIBER s. r. o. – platné do 31.12.2018

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zájazdom sa pre účely tejto zmluvy rozumie komplex minimálne dvoch služieb (napr. ubytovanie + doprava alebo ubytovanie + stravovanie), ak sa poskytuje v čase trvania dlhšom ako 24 hodín alebo len ubytovanie, pokiaľ sa poskytuje na 3 a viac nocí v jednom ubytovacom zariadení. Cestovná kancelária musí tieto služby zabezpečiť vopred a následne ich ponúkať a predávať zákazníkom.

Za zájazd sa pre účely tejto zmluvy nepovažuje zabezpečenie a poskytnutie služieb na základe individuálnej objednávky zákazníka (napr. ak si objedná letenku a ubytovanie pri služobnej ceste alebo cestu na veľtrh a pod.), 1-denné výlety (pokiaľ nezahŕňajú ubytovanie cez noc alebo netrvajú dlhšie ako 24 hodín) a individuálne zabezpečenie len jednej služby (napr. dopravy, cestovných lístkov, leteniek, vstupeniek, sprievodcovských služieb a pod.).

1. ÚČASTNÍCI ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
LIBER s. r. o. (ďalej len CK) na strane jednej
a klient na strane druhej.

2. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Zmluvný vzťah medzi klientom a CK vzniká podpisom klienta a potvrdením CK Zmluvy o obstaraní zájazdu. Klient zároveň svojím podpisom na zmluve berie na vedomie i Všeobecné zmluvné podmienky a súhlasí s nimi v plnom rozsahu. Za skupinu klientov podpisuje jeden z nich. Za neplnoletú osobu podpisuje jej zákonný zástupca.

3. ÚHRADA CENY ZÁJAZDU

Pri uzatvorení zmluvy je klient povinný zaplatiť zálohu vo výške minimálne 50 % z celkovej ceny zájazdu, ak nie je uvedené inak. Doplatok je nutné zaplatiť bez vyzvania najneskôr 30 dní pred nástupom na zájazd. Ak klient objednáva zájazd v dobe kratšej ako 30 dní pred nástupom, je povinný uhradiť pri uzatvorení zmluvy plnú výšku ceny zájazdu. V prípade nedodržania termínov úhrad je CK oprávnená od zmluvy odstúpiť, pričom klient je povinný uhradiť náklady vzniknuté zo stornovania podľa podmienok pre stornovanie zájazdu (bod 7).

4. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

Klient má právo:
– a) na poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite a na podanie potrebných informácií k cene a programu zájazdu,
– b) nahlásiť prípadné nedostatky u sprievodcu CK a požadovať nápravu či náhradu ihneď na zájazde, pri neodstránení nedostatkov spísať o nich záznam a uplatniť si písomne reklamáciu najneskôr do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, do 7 dní doplniť alebo opraviť záznam na vyzvanie CK, do 30 dní od doručenia reklamácie mať túto vybavenú,
– c) byť včas oboznámený s prípadnými zmenami programu, rozsahu služieb a ceny; mať možnosť zásadné zmeny odsúhlasiť alebo neodsúhlasiť;
– d) na odstúpenie od zmluvy v zmysle podmienok pre stornovanie (bod 7),
– e) na podrobné informácie k zájazdu a na informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre neho dôležité a ktoré sú CK známe.

Klient je povinný:

– f) zaplatiť určenú zálohu v deň podpisu a doplatok do 30 dní pred odchodom na zájazd (ak to nie je zájazd last minute), lebo ak to neurobí, má CK právo odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu a účtovať si storno poplatky,
– g) skontrolovať si správnosť odovzdaných dokladov a údajov a v prípade nájdenia chyby žiadať opravu,
– h) pravdivo uviesť všetky potrebné údaje do zmluvy,
– i) zabezpečiť si všetky potrebné PLATNÉ cestovné doklady k vycestovaniu (platnosť pasu alebo OP musí spĺňať kritériá definované Ministerstvom zahraničných vecí SR),
– j) nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, ktorí zodpovedajú sami za splnenie potrebných náležitostí, akými sú pasové, devízové, colné a iné predpisy v krajine pobytu,
– k) oznámiť prípadné reklamácie hneď na zájazde a byť nápomocný sprievodcovi pri ich odstraňovaní,
– l) riadiť sa pokynmi sprievodcov a osôb zabezpečujúcich prepravné služby, dodržiavať program,
– m) akceptovať bez nároku na náhradu škody vylúčenie z programu či zo zájazdu, ak požitím alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok alebo iným svojím konaním ohrozuje alebo ruší priebeh a program zájazdu, ohrozuje život alebo zdravie iných osôb, spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí škodu na zdraví alebo majetku alebo iným závažným spôsobom porušuje právne predpisy,
– n) v prípade poistnej udalosti informovať sprievodcu, ktorý je klientovi nápomocný pri riešení akejkoľvek poistnej udalosti,
– o) v prípade spôsobenia škody túto uhradiť poškodenému v plnom rozsahu,
– p) oboznámiť s Všeobecnými zmluvnými podmienkami CK všetkých spolucestujúcich.

5. PRÁVA A POVINNOSTI CK

CK má právo:
– a) zrušiť alebo preložiť realizáciu zájazdu v prípade, že klient nesplnil príslušné ustanovenie týchto zmluvných podmienok,
– b) zrušiť alebo preložiť termín zájazdu za podmienok uvedených nižšie (bod 6),
– c) zmeniť trasu, prípadne miesto nástupu, ak je to z prevádzkových dôvodov nevyhnutné, za podmienok uvedených nižšie (bod 6),
– d) zmeniť čas i miesto odletu, ak je to z prevádzkových dôvodov nevyhnutné,
– e) jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde a) k zvýšeniu dopravných nákladov, vrátane cien pohonných látok, b) k zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu, alebo c) v prípade zmeny kurzu eura použitého na stanovenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu. CK je oprávnená zvýšiť cenu za zájazd o sumu zodpovedajúcu skutočným nákladom spojených s potrebou zvýšenia ceny zájazdu.

CK je povinná:
– f) poskytnúť zákazníkovi všetky dostupné informácie o dohodnutých službách a zaslať mailom potrebné doklady, podrobnejšie informácie k zájazdu s uvedením telefónneho čísla sprievodcu CK,
– g) v priebehu zájazdu riadne a kvalitne poskytnúť dohodnuté služby,
– h) riešiť prípadné reklamácie a sťažnosti zákazníkov na mieste a ak to nie je možné, potom do 30 dní po doručení reklamácie,
– i) pri zrušení zájazdu z dôvodu na strane CK vrátiť klientovi zaplatené finančné prostriedky, resp. prednostne ponúknuť voľné miesta na inom zájazde,
– j) písomne oznámiť zvýšenie ceny klientovi najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

6. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

– a) Klient má právo sa v prípade podstatných zmien zo strany CK rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia storno poplatkov. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote stanovenej CK. Pre účely zmluvy a v súlade so zákonom sa zmenou podstatnej podmienky zmluvy rozumie zmena skutočností týkajúca sa tých údajov, ktoré zmluva o obstaraní zájazdu musí obsahovať (§ 471b ods. 1 OZ). Ak klient v určenej lehote svoje rozhodnutie CK písomne neoznámi, má sa za to, že s navrhovanou zmenou zmluvy súhlasí.
– b) CK má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK a klientom, ak v lehote do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v prípadoch, ak uskutočnenie zájazdu je pre CK ekonomicky neúnosné, ak nie je dohodnuté inak. Ak CK zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom zájazdu.
– c) CK si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ako sú prírodné katastrofy, vojnové konflikty a politické nepokoje. Záväzok CK zrealizovať dohodnutý zájazd zaniká nemožnosťou plnenia.
– d) Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak klient nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy, má klient právo žiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia, ako už uskutočnené platby, je CK povinná tento rozdiel klientovi vrátiť.
– e) Ak po začiatku zájazdu CK nebude môcť poskytnúť klientom objednané služby, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom za nižšie náklady, je CK povinná vrátiť rozdiel ceny.
– f) Za porušenie povinnosti a za závažnú zmenu sa nepovažuje operatívna zmena miesta odletu a trasy, ak je to z naliehavých dôvodov nevyhnutné. CK je povinná v takomto prípade zabezpečiť bezplatný transfer na pôvodne objednané miesto odletu/príletu. Za podstatnú zmenu sa takisto nepovažuje, ak je ubytovanie poskytnuté v rovnakej kategórii, alebo vo vyššej kvalite. V takýchto prípadoch sú všetky nároky klientov bezpredmetné.

7. STORNOVACIE PODMIENKY A STORNOPOPLATKY

– a) Klient má právo kedykoľvek pred začiatkom zájazdu odstúpiť od zmluvy.
– b) V prípade zrušenia zmluvného vzťahu klientom (zaslaním písomného oznámenia) je objednávka stornovaná ku dňu, kedy bola CK doručená.
– c) Pri zrušení objednávky alebo v prípade, že objednávka nebola zrušená vôbec a klient na zájazd nenastúpil, je klient povinný zaplatiť CK nasledovné storno poplatky za každú prihlásenú osobu:

Storno poplatky pri inej ako leteckej doprave – bez nocľahu (platné pre inkasá od 4.9.2014):

- pri stornovaní viac ako 10 dní pred začiatkom výletu sú 20 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 10 dní pred začiatkom výletu sú 50 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 5 dní pred začiatkom výletu sú 80 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 48 hodín pred časom zrazu sú 100 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*

Storno poplatky pri inej ako leteckej doprave – s nocľahom (platné pre inkasá od 4.9.2014):

- pri stornovaní viac ako 30 dní pred začiatkom zájazdu sú 20 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu sú 50 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 10 dní pred začiatkom zájazdu sú 80 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 5 dní pred časom zrazu sú 100 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*

Storno poplatky pri leteckej doprave (pre inkasá od 4.9.2014):

- pri stornovaní viac ako 30 dní pred začiatkom zájazdu sú 60 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu sú 80 % z ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*
- pri stornovaní menej ako 10 dní pred časom zrazu sú 100 % z jeho ceny + CK zaplatené poistenie a vstupné*

* Vo výške 100 % klientovi prepadne zaplatené poistenie, poplatok za vybavené vízum či vstup do krajiny (ak už bolo vopred zakúpené). Objednané vstupné, poplatok za vybavené vízum či vstup do krajiny vraciame klientom vo výške 100 %, pokiaľ toto nebolo CK-ou vopred zakúpené. Výnimky vrátenia vstupného sú možné len v prípade, že CK stornované produkty opakovane predá – vtedy môže poskytnúť obom klientom zľavu.

– d) V prípade stornovania zájazdu a zmeny obsadenosti izby (napr. z 1/2-lôžkovej izby na 1/1-lôžkovú izbu alebo stornovaním 1 osoby sa mení zloženie izby z 1/2 + 1 dieťa na prístelke na izbu 1/2, kedy dieťa platí namiesto ceny za prístelku cenu za dieťa na pevnom lôžku), klient musí doplatiť rozdiel v cene zájazdu a počítať so zmenou kalkulácie zájazdu.

Za každú zmenu (zmena termínu, meno účastníka, zmena služieb a pod.), ktorú požaduje klient vykonať, účtuje CK klientovi manipulačný poplatok:
- zmena na zozname účastníkov výletu je 3,00 €
- zmena na zozname účastníkov zájazdu je 6,00 €
- zmena na zozname leteckej dopravy je 9,00 € + poplatok podľa cenníku leteckej spoločnosti (ak zmenu umožňuje)

8. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

– a) U osôb mladších ako 15 rokov je nutná účasť, sprevádzanie, resp. dohľad dospelého účastníka zájazdu; u osôb od 15 do 18 rokov, ak necestujú s doprovodom dospelej osoby, sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu.
– b) Pre posúdenie poskytnutia zľavy z dôvodu veku dieťaťa je rozhodujúci vek dieťaťa v deň nástupu na zájazd.
– c) Všetky údaje uvedené na webe či v letáku majú informatívny charakter. V prípade zmien je CK povinná oboznámiť klienta so zmenami.

9. REKLAMÁCIA SLUŽIEB

a) V prípade, že klientovi neboli poskytnuté služby tak, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká mu právo na odstránenie chybne poskytovanej služby. Klient je povinný bezodkladne si uplatniť toto právo priamo na mieste u sprievodcu CK. Ak nedôjde k náprave služieb počas pobytu, spíše sprievodca CK s klientom písomný záznam. Klient berie na vedomie a súhlasí, že podpísaný písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle príslušnej právnej úpravy. Ak CK nezabezpečí nápravu namietaných služieb, klient má nárok zaslať reklamáciu na adresu CK najneskôr 3 mesiace po návrate zo zájazdu. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe klient predloží písomný záznam urobený na zájazde. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je povinná CK odpovedať písomne do 30 dní od jej obdržania.
b) V prípade, že dôjde k preobsadeniu ubytovacieho zariadenia, poskytne CK klientovi adekvátne ubytovanie rovnakej alebo vyššej kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté i na časť pobytu. V takýchto prípadoch klient nemá nárok na ďalšie odškodnenie.
c) CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností a udalostí „vis major“ (prírodné katastrofy, živelné pohromy a pod.), ktoré CK nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť.
d) CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si klient objedná u tretích osôb (napr. fakultatívne výlety objednané na mieste pobytu). Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (poškodenie a strata resp. neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.), sa riadia príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.
e) Pri posudzovaní počtu dní dovolenky klient berie na vedomie, že prvý a posledný deň je vyhradený na striedanie a prepravu klientov a ubytovanie je kalkulované podľa počtu nocľahov. Aj v prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnuté ubytovanie. Preto reklamácie týkajúce sa „skrátenia“ dĺžky pobytu z uvedených dôvodov sa považujú za neopodstatnené.

10. CESTOVNÉ POISTENIE

Komplexné cestovné poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu a je uvádzané ako nepovinný príplatok. Rozsah a podmienky poistného plnenia sú podrobne uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti a na web stránke CK. Poistný vzťah vzniká priamo medzi klientom a poisťovacou spoločnosťou.

11. POISTENIE INSOLVENTNOSTI

CK si splnila svoju povinnosť a je v zmysle zákona č.281/2001 Z.z. poistená proti insolventnosti v poisťovni Kooperatíva a.s. Poistenie insolventnosti je zahrnuté v cene zájazdu.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky platia pre účasť na všetkých zájazdoch organizovaných CK. Klient potvrdzuje svojim podpisom, že sú mu tieto Všeobecné zmluvné podmienky známe, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma. V prípade nevyhnutnosti uplatnenia výkladového pravidla, príp. rozporu medzi dokumentmi predstavujúcimi režim zmluvného vzťahu, je primárna Zmluva o obstaraní zájazdu, potom zákon, následne Všeobecné zmluvné podmienky, ďalej pokyny zaslané pred začatím zájazdu a naposledy web či leták. Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia od 4.9.2014.

Tieto zmluvné podmienky platia do odvolania.
v Bratislave dňa 4.9.2014

INDIA 2017-09-16 P9168104